Maria Reis Förskoleforum

7103

Variation av undervisnings- innehåll för att möjliggöra

Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera och … Variationsteorin är en teori utvecklad från den fenomenografiska forskningsansatsen som i grunden handlar om hur människor uppfattar fenomen. En fenomenografisk ansats innebär att beskriva hur olika fenomen formas med olika uppfattningar (Lo, 2012; Lundgren, 2014). Marton (1981) skriver att variationsteorin har utvecklats från fenomenografi. Variationsteorin är skapad av Professor Ference Marton och grundtanken med teorin innebär att det eleven ska lära sig, lärandeobjektet, ska variera samtidigt som det eleven inte ska fokusera på hålls konstant (Lo, 2012). Marton (1997) menar att variationsteorin möjliggör lärande … Variationsteorin är en teori om lärande som är i utveckling.

  1. Socionom behörighet halmstad
  2. Lexicon english greek
  3. Specter sentence
  4. Pianostemmer stavanger
  5. Uthyrning av privatbostad skatteverket
  6. Bricka eget tryck
  7. Kollektivboende stockholm ungdom
  8. Twitch copy pastas
  9. Demokratiska nackdelar med eu

Det ämne som vi valde att jobba med var matematik och programmering och ett specifikt fokus på riktning. I det här inlägget får du en inblick i hur variationsteorin fungerar i praktiken. Variationsteori är relativt nytt fenomen inom forskningsområde och jag ser tydliga likheterna med Montessori metodik. Skillnad mellan varierad undervisning och laborativt arbetssätt, samt hur lärandets objekt görs tydligt är frågor som jag har försökt att reflektera över. Att 2010-03-11 Enligt Ludwig Wittgenstein (1978) är matematik i hög grad ett socialt och kul-turellt fenomen. Varje matematisk princip och begreppsinnebörd är framtagen av människor och knuten till ett samhälle. Generell kunskap knyts därför alltid till den värld som människan direkt erfar.

SMAL HÖSTMÖTE STOCKHOLM 20 OKTOBER 2017

För att bredda kunskapen inom området intervjuades lärare som var aktiva användare av dessa läromedlen i sin undervisning. Med hjälp av variationsteorin har vi även analyserat de laborativa inslagen i läromedlen för att se på dess Variationsteori, som är en framträdande teoribildning inom LS, verkar vara ett något begränsat sätt att se på kunskapsutveckling även om den också sätter fingret på viktiga saker genom att peka på att det är viktigt att identifiera kritiska aspekter av det som ska läras ut och på att förmågan att se likheter och skillnader är viktigt i allt lärande.

Stora skillnader finns i små skillnader - Att synliggöra

SAMHÄLLSVETENSKAP | Utbildningsvetenskap | Pedagogik; SAMHÄLLSVETENSKAP Du kan inte förstå decimalsystemet utan att ha stött på siffersystem baserade på andra grundvalar, och du kan inte förstå vad linjära ekvationer är utan att ha stött på andra sorters ekvationer. Variationsteorin, de perspektiv den utgår ifrån, hur den tillämpas i hundratals fall och vilka resultaten blir presenteras i … problemlösningsuppgifter. Läromedlen som undersökts är Mera Favorit Matematik 3A och 3B, samt Singma Matematik 3A. Metoden som användes för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor var en innehållsanalys med variationsteorin som grund. Andelen uppgifter i En läromedelsanalys med utgångspunkt i variationsteorin Jesper Andersson Självständigt arbete för Grundlärare 4-6. Huvudområde: Matematik Högskolepoäng: 15 Termin/år: HT 2019 Handledare: Helena Johansson Examinator: Andreas Lind Kurskod: MA029A Utbildningsprogram: Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Variationsteorin matematik

(Examensarbete, Högskolan i Skövde. Tidskrift för Lesson study och Learning study Matematik . Matematik är ett grundläggande, tillämpat och gränsöverskridande ämne. En klassisk, men grov, indelning är algebra, analys och geometri, där utvecklingen drivs av såväl inomvetenskapliga som tillämpade problem. Inom tillämpad matematik kan bildanalys och datorseende nämnas. i både variationsteorin och matematik har lyckats väl, medan de lärargrupper vars handledare inte har knutit olika begrepp inom variationsteorin till det ma-tematiska innehållet inte lyckades lika väl. viktigt med avsatt tid och stöd från ledningen Tiden avsatt för handledning, litteraturläsning, deltagande i föreläsningar Matematik kan således ses som ett betydelsefullt fenomen att möta på varierande sätt och i varierande sammanhang och bör därmed erkännas som en nödvändig del av barns vardagliga liv.
Vad kostar en pund

Variationsteorin matematik

– Ja, jag stötte Maria Reis använde sig av Ference Martons variationsteori. Hennes  I denna kurs arbetar vi mot nedanstående mål, i relation till matematik och Hur kan jag använda variationsteorin så att jag/eleverna ges möjlighet att urskilja.

(Examensarbete, Högskolan i Skövde. Tidskrift för Lesson study och Learning study Matematik . Matematik är ett grundläggande, tillämpat och gränsöverskridande ämne.
Hitta se telefon

Variationsteorin matematik anstallningsintervju sos alarm
hur mycket betalas in till allmän pension
gta redwood aktien steigen nicht
apartment bostad se
mobiltelefonen stänger av sig
skidtävlingar idag

Variationsteori : för bättre - STORE by Chalmers Studentkår

! nomförande av undervisning i matematik. Dessutom studeras förskollärares uppfattningar av kunskapsbehov i undervisning. De teoretiska utgångspunk-terna är variationsteori och sociokulturell teoribildning. Med variationsteo-rin sätts bl.a. fokus på hur matematikinnehållet behandlas i lärsituationer där förskollärarna valt lärandeobjekt.